Skip to content

За нас

Проактив консултинг е създадена през м.април 2016 г. и през следващите години се доказа като успешна независима консултантска фирма в областта на подготовката и управлението на проекти и бизнес планирането.

Проактив консултинг е специализирана в подготовката, управлението и реализацията на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Национална програма за развитие на лозаро-винарския сектор (НЛВ)

От създаването си, екипът на Проактив консултинг е подготвил над 50 проекта по мерки 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, 7.6 “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” за дейности по ремонт, реставрация и оборудване на местни поделения на Българска православна църква и 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за дейности по реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации под 2000 е.ж., реконструкция/рехабилитация на общинска пътна инфраструктура, реконструкция/рехабилитация на общинска улична инфраструктура, ремонт на общинска образователна инфраструктура, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” и др. за над 50 млн. евро.

През 2016 година, фирмата получи приз Агроконсултант на годината от списанието Български фермер.

Успехът ни се базира на капацитета и възможностите на мрежа от водещи специалисти и експерти в областта на европейските фондове и програми насочени към развитие на икономиката на страната и на коректното отношение към клиентите ни.

Екипът на Проактив консултинг има над десет годишен опит в работата с проекти по пред-присъединителните фондове и оперативните програми на ЕС, програма САПАРД, Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Фирмата работи в партньорство с водещи банкови институции, с цел успешната реализация на одобрените проекти.

За контакти:

office@pro-active.bg

0878833693