Skip to content

Предстоящи приеми

ПРСР

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Бюджет на приема – 29 000 000 евро

Очакван период за прием – първо тримесечие на 2023г.

Максимална стойност на проекта – 600 000 евро

Максимална стойност на субсидията – 200 000 евро

Допустими кандидати

Микропредприятия, регистрирани по търговския закон със седалище или клон в селска община

Допустими дейности

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, на територията на селски общини, които са насочени към развитие на услуги във всички сектори на икономиката. Допустимо е производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, т.е. закупуване и монтаж на ФЕЦ за задоволяване на нуждите на действащо микропредприятие, медицински или стоматологичен център

Допустими разходи

  • Строителство – изграждане, ремонт или реконструкция на недвижимо имущество;
  • Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите, включително медицинско и стоматологично оборудване и апаратура, както и оборудване на аптека;
  • Общи разходи, свързани с хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост, които могат да са максимум 12% от стойността на целия проект;

Списък на селските общини

Контакти

office@pro-active.bg
0878833693
Цар Освободител 8
София, България